English
Deutsch


AUDITIO s.r.o. je súkromná nezávislá audítorská a poradenská spoločnosť poskytujúca služby nepretržite od roku 1994. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel S.r.o., vložka číslo 7075 B, ICO 31373305, IC DPH SK2020302603. Je členom Slovenskej komory audítorov (SKAU) s číslom licencie 110 a medzinárodnej siete poradenských spoločností. Spoločníci sú individuálnymi členmi SKAU, Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov a Asiociácie mediátorov Slovenska.

Komplexnosť služieb
 
AUDITIO poskytuje komplexné služby v oblasti audítorského overovania, ekonomického, právneho a personálneho poradenstva, vedenia účtovníctva a mediácie. Podstatnou súčastou firemného profilu je internacionálny rozhľad a dlhoročné praktické skúsenosti z cezhraničných aktivít podporované spoluprácou so zahraničnými expertami.
 
Audítorské overovanie je realizované podľa Medzinárodných audítorských štandardov (ISA). AUDITIO uskutočňuje aj overovanie účtovných závierok spracovaných podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania /Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS/IAS).
 
Personálny servis zahrnuje poradenstvo a sprostredkovanie pri výbere pracovníkov-špecialistov s ťažiskom pre oblasť finančného riadenia spoločností a účtovníctva.
 
Pre zahraničných investorov ponúka AUDITIO komplexný servis - od pomoci pri vyhodnocovaní investičných príležitostí a vyhľadávaní partnerov v Slovenskej republike, cez podporu pri rokovaniach s kooperantmi a inštitúciami, zabezpečenie právnych úkonov, poskytnutie registračnej adresy a priestorov pre činnosť, až po poradenstvo, daňovú optimalizáciu a vedenie účtovníctva.
 
Mediačné centrum pôsobiace pri AUDITIU ponúka podnikateľským subjektom, neziskovým organizáciám a verejno-právnym inštitúciám zaujímavú alternatívu tradičných súdnych konaní a efektívnu formu riešenia sporov-mediáciu v oblasti obchodných a pracovno-právnych vzťahov.

Klient je v centre pozornosti
 
Prvoradou ambíciou AUDITIA je poskytovanie širokého spektra kvalitných služieb šitých na mieru klienta. Profesionalita kompetentného tímu spolupracovníkov spojená s vysokou osobnou angažovanosťou, maximálnou flexibilitou a dôveryhodnosťou za rozumné ceny - je pre AUDITIO samozrejmosťou.

Aktuálnosť informácií
 
Systém permanentného vzdelávania pracovníkov zaručuje informovanie klientov podľa aktuálnej legislatívy. Podľa konkrétnych požiadaviek zabezpečuje AUDITIO promptné konzultačno-poradenské služby, pravidelné zasielanie legislatívnych noviniek elektronickou poštou a realizáciu individuálnych školení pracovníkov ekonomických útvarov.