English
Deutsch
Audítorské služby
 
overovanie individuálnej riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky
overovanie konsolidovanej účtovnej závierky
overovanie transformovanej účtovnej závierky podľa IFRS/IAS
osobitné druhy overovania podľa požiadaviek klienta:
  akvizičný audit, due diligence
  audit účtovnej závierky emitentov cenných papierov
  interné overovanie pre klientov bez zákonnej povinnosti auditu
  preverenie úverovej schopnosti a podkladov úverových žiadostí
  preverovanie kalkulácií vlastných nákladov resp.cien
  preverovanie zmlúv a zmluvne dohodnutých podmienok z hľadiska
zadaných kritérií (napr.zmluvy o splynutí alebo zlúčení/rozdelení
spoločností)
audit informačných/účtovných systémov
audit funkčnosti interného kontrolného systému
audit neziskových organizácií
audit využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie

Poradenské služby
 
ekonomické a daňové poradenstvo
právne služby
poradenstvo pri vypracovaní podnikateľských zámerov
poradenstvo pri investičných rozhodnutiach
poradenstvo pri optimalizácii organizačnej štruktúry
poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc

Finančné a účtovnícke služby
 
poradenstvo/zostavenie finančných výkazov (Súvaha, Výkaz ziskov a strát)
a Poznámok
vypracovanie výročných správ
zostavenie koncernových výkazov/reporting
poradenstvo pri aplikácií a kontrola informačných systémov
oceňovanie podnikov
vedenie účtovníctva pre malé a stredné podniky
kontrola účtovníctva - mesačná, štvrťročná, polročná
rekonštrukcia účtovníctva
vedenie mzdovej agendy
odsúhlasovanie stavu pohľadávok a záväzkov
odsúhlasovanie výsledkov/vykonanie inventarizácie zásob a majetku

Špeciálne služby pre zahraničných investorov
 
poradenstvo pri plánovaní a realizácií investičných rozhodnutí
sprostredkovanie kontaktov, zastupovanie pri rokovaniach
právna a daňová podpora pri zakladaní spoločností
služby pre expatriantov
služby virtuálnej kancelárie
zaistenie kancelárskych, skladových a výrobných priestorov
odborné preklady z/do jazyka nemeckého a anglického

Odborné posudky, štúdie a analýzy
 
finančné analýzy
analýzy organizačných štruktúr a návrhy optimalizácie
spracovanie podnikateľských plánov
spracovanie interných smerníc pre oblast ekonomiky
vypracovanie prospektu emitenta cenných papierov
zostavenie podkladov k žiadostiam o úvery
spracovanie podkladov pre žiadosti o financovanie zo zdrojov Európskej únie

Personálne služby
 
asistencia pri plánovaní a implementácií racionalizačných opatrení
audit organizačnej štruktúry ekonomických útvarov a spracovanie pracovných náplní
sprostredkovanie a poradenstvo pri výbere uchádzačov o pracovné miesta

Mediácia
 
mimosúdne riešenie sporov v oblasti hospodárskych a pracovno-právnych vztahov

Služby pre umelcov a športovcov
 
špeciálne individuálne daňové, finančné a investičné poradenstvo
spracovanie podkladov pre inštitúcie

Špeciálne služby
 
služby pre neziskové organizácie/nadácie
fúzie a likvidácie spoločností
tvorba webových stránok
zasielanie legislatívnych noviniek eloktronickou poštou
školiaca činnosť formou uzavretých kurzov podľa individuálnej objednávky